Turning my passion for Anishinaabemowin into a career

Boozhoo indinawemaaganidok, Ogimaa Binesi indigo. Jared Hunter indizhinikaaz. Manidoo Baawitigong indoonjii idash Fort Frances-oodenaang indaa noongom. Gichi-manidoo-giizis ingii-ondaadiz igaye niizhtana ashi-niizh indaso-biboonagiz. Rainy Lake Sports adaawewigamigong indanokii gaye ingikinoo’amaagoz noongom. …

LEARN MORE