Anishinaabemowin

Gizhigweyaabandaamin

Niizhwaaching Aanikoobijigeng Gikinoo’amaadiiwigamigong obima’azhanawaa gikinoo’amaadiwin ji-bimoseying gaa-onizhishing gaagige-miikana, aabijitooying ezhitooying nesitendamawaad Anishinaabe gikendamaagewinan.

Gidinaabandaamin

Niigaanii Niizhwaaching Aanikoobijigeng Gikinoo’amaadiiwigamigong ji-mashkawaa gikendaagoowin miinawaa ozhitaawin wiiji-Anishinaabe gikinoo’amaadiwin ji-bimoseying gaa-onizhishing gaagige-miikana, aabijitooying ezhitooying nesitendamawaad Anishinaabe gikendamaagewinan.

Gidinendamowininaan

Niizhwaaching Aanikoobijigeng Gikinoo’amaadiiwigamigong ogikendaanaawaa epiichi ishpendaagwak ji-ani-aazhawinamaagewaad ogowe gaa-bimisaadamowaad anishinaabewitwaawin.  Niizhwaaching Aanikoobijigeng Gikinoo’amaadiiwigamigong ishpendaagoziwag aazha ogowe gaagii-pi-anokiidamowaad, gaye noongom ogowe gaa-wiiji’inangwaa, ogowe gaye bijiinag ge-bi-ayaawaad.

Niizhwaaching Aanikoobijigeng Gikinoo’amaadiiwigamigong anishinaabewitwaawin miinawaa noongom ezhichigewinan wemitigoozhii aabajichiganan.  Mii owe enanokaadamowaad ezhi-gikinoo’amaagewaad gigitiziiminaanik endasingin endaso-gamigamiziiyang.

Niwiijitwaamin ji-ani-maajiishkaag gikinoo’amaagewin weweni ji-ani-dazhiikamang gidani-anishinaabewitwaawininaan.  Giga-wiijitwaamin ezhi-andone’igewaad bijiinag ge-dagoshinowaad jinaagwak ge-ani-izhi-gikendaasowaad.